Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της αναδυόμενης Επιστήμης των Δεδομένων και του Παγκόσμιου Ιστού. Το αντικείμενο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας με δεδομένο ότι η εκθετικά αυξανόμενη παραγωγή δεδομένων κι η παράλληλη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού θέτουν νέες προκλήσεις σε πολλαπλά θεματικά πεδία της επιστήμης των Η.Υ. Οι προκλήσεις αυτές τίθενται σε όλα τα επίπεδα της στοίβας των τεχνολογιών Πληροφορικής μια που αφορούν στις υποδομές, στη διαχείριση, στην πρόσβαση, καθώς και στην αξιοποίηση της πληροφορίας για εξόρυξη γνώσης που θα παρέχεται με άμεσο τρόπο και θα ανοίγει νέες δυνατότητες εξέλιξης της επιστήμης και της καινοτομίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επαρκής κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού έτσι ώστε να είναι σε θέση είτε να απασχοληθούν απευθείας στη βιομηχανία σε σχετικές θέσεις εργασίας, είτε να προχωρήσουν σε έρευνα και σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Στοχεύουμε σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που θα περιλαμβάνει βασική αλλά και προχωρημένη θεματολογία και προσφέρει δυνατά εφόδια στις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) και της Επιστήμης Παγκόσμιου Ιστού (Web Science). Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από Π.Μ.Σ. στα αντικείμενα αυτά που προσφέρονται από κορυφαία Πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο και η δημιουργία ενός αντίστοιχου προγράμματος στο Α.Π.Θ. αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των αποφοίτων, καθώς θα προσφέρει γνώσεις που απαιτούνται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τη βιομηχανία όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) από Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
  3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε τέσσερις (4). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. (40) αντιστοιχεί στο 4% του συνόλου των φοιτητών/τριών του Π.Π.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής (το συνολικό πλήθος των ατόμων του Π.Π.Σ είναι περίπου 1000 σε όλα τα εξάμηνα σπουδών), ενώ το πλήθος του συνόλου των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. (80 στον αριθμό) αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% του πλήθους των φοιτητών στο Π.Π.Σ. του Τμήματος. Επίσης, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής ορίζεται σε διακόσιους (200), και ισούται με: α) τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα δια των εισαγωγικών εξετάσεων, μεταγραφών και κατατακτήριων εξετάσεων και β) το 20% των ενεργών εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών.

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:

  1. O γενικός βαθμός και το είδος του Πτυχίου/Διπλώματος και η επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το Π.Μ.Σ. με συντελεστή 40%. Τονίζεται ότι ο ελάχιστος βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών πρέπει υποχρεωτικά να είναι ή να ισοδυναμεί με το βαθμό έξι (6) της κλίμακας 0-10.
  2. Η επίδοση στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου από την Τριμελή Επιτροπή με συντελεστή 25%.
  3. Η επίδοση και το είδος της Διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου με συντελεστή 10%.
  4. Η ερευνητική εμπειρία, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις και η συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου με συντελεστή 15%.
  5. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή 10%.

Με βάση την επίδοση των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια, προσδιορίζεται η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου στην κλίμακα 0-10 (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων).

Διαδικασία Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Σε περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο με βάση τη σειρά κατάταξης, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το βαθμό πτυχίου ή διπλώματος και επιλέγεται ο πρώτος. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, τότε χρησιμοποιείται ως κριτήριο ο μέσος όρος των μαθημάτων από την αναλυτική βαθμολογία των υποψηφίων που είναι συγγενή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας χρησιμοποιείται το κριτήριο που αναφέρεται στη Διπλωματική Εργασία των υποψηφίων. Εάν κάποιος από τους επιτυχόντες δεν ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. τότε καλείται ο 1ος επιλαχών, ο 2ος κλπ, έως ότου πληρωθούν οι θέσεις. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ ́ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α ́), με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ., παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η ανώτατη διάρκεια της οποίας ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.

Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Η ενεργοποίηση της μερικής φοίτησης ξεκινά αρχικά με αίτηση των ενδιαφερομένων (οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το Π.Μ.Σ.) προς τη Γραμματεία, συνοδευόμενη με επαρκή αιτιολόγηση και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για την περίπτωση μερικής φοίτησης λόγω εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη όπου να φαίνεται ο συνολικός χρόνος απασχόλησης ανά εβδομάδα. Για τις περιπτώσεις ασθενείας, απαιτείται δημόσιο ιατρικό έγγραφο που να περιγράφει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ανάλογα με τη φύση της. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις και μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερομένους σε δια ζώσης συνάντηση εάν χρειάζεται. Μετά την εξέταση των αιτήσεων, η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία αποφασίζει για την ένταξη σε καθεστώς μερικής ή πλήρους φοίτησης.

Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης καθορίζεται στα 600 € ανά εξάμηνο για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτητσης.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων:

  • το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
  • το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Το ποσοστό των απαλλασσόμενων μετατπυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή τους σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Μαθήματα

Εξάμηνο 1 (Επιλογή 4 μαθημάτων)

Τίτλος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
1. Μηχανική Μάθηση
2. Τεχνολογίες Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων
3. Κατανεμημένη Επεξεργασία Δεδομένων
4. Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Κειμένου και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
5. Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
39 7,5

 

Εξάμηνο 2 (Επιλογή 4 μαθημάτων)

Τίτλος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
1. Εξόρυξη δεδομένων από Δεδομένα Ιστού
2. Σημασιολογικός Ιστός
3. Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων
4. Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες
5. Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης
6. Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
39 7,5