Αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Παρακαλείσθε να μελετήσετε τις κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ να συγκεντρώσετε και να προσκομίσετε την αίτησή σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή των διδάκτρων μαζί μέχρι τις 25 Ιουλίου. Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία ευρώ (7.863,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ (5.504,00 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) βάσει της Υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο παιδείας.

Την αίτηση απαλλαγής καθώς και τα δικαιολογητικά σας μπορείτε είτε να τα φέρετε στην Γραμματεία καθημερινά 11:00-12:30 ή να τα στείλετε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής

ΤΚ 54124